آدرس: خیابان امام خمینی نرسیده به میدان حسن اباد پاساژ ابزار و یراق شماره ۲۲۳

تلفن:  ۶۶۷۲۶۸۵۵(21)98+
فکس: 66701957(21)98+
ایمیل: info@diager.ir

بدینوسیله به شما اطلاع می دهیم که با رعایت قانون حریم خصوصی داده های فرانسه در تاریخ 6 ژانویه 1978، اطلاعاتی که شما ارائه می دهید برای تماس صحیح بین ما لازم است و به صورت رایگان یا در ازای پرداخت به اشخاص ثالث منتقل نمی شود. شما حق دسترسی به (اطلاعات 34 تا 38 قانون)، تصحیح (ماده 34 قانون) و حذف (هنر 26 قانون) اطلاعات شخصی خود را دارید.